„Mówiąc najprościej, mentoring jest tanim i prostym sposobem dbania o doskonalenie zawodowe pracowników. Ze względu na swoją istotę, polegającą na budowaniu atmosfery partnerstwa i zaufania pomiędzy uczestnikami procesu, mentoring przyczynia się do poprawy klimatu w całym przedsiębiorstwie.

Ponadto mechanizm ten sprzyja tworzeniu w przedsiębiorstwie korzystnych relacji prowadzących do efektywnej realizacji celów całego przedsiębiorstwa.

Mentoring przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom, sprzyja rozwojowi kariery zawodowej, przepływowi wiedzy, zwiększa zaangażowanie pracowników oraz ich przywiązanie do firmy.

Jego zasady są proste – doświadczony życiowo i zawodowo pracownik wprowadza swojego podopiecznego (młodego pracownika) w arkana pracy zawodowej i życie firmy.”

(Żródło: Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk)

 

 

Mentoring w Organizacji to :

– zapewnienie ciągłości kultury i wartości firmy,

– zagospodarowanie kompetencji najbardziej doświadczonych pracowników,

– metoda rozwoju kadr, planowania sukcesji, budowanie ścieżek kariery,

– technika adaptacji nowozatrudnionych,

– narzędzie zarządzania talentami,

– systemowe zwieńczenie modelu kompetencyjnego (ocen okresowych, monitoringu postępów),

– element rekrutacji wewnętrznej,

– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,

– facylitacja pracy i procesów zespołowych,

– motywowanie pozafinansowe i budowanie zaangażowania i odpowiedzialności.

 

 

W nowoczesnych organizacjach opartych na wiedzy rośnie znaczenie kapitału ludzkiego – intelektualnego i społecznego – jako źródła przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście Mentoring stanowi całościową ofertę: technologiczną, organizacyjną i ludzką, opartą na wynikach najbardziej zaawansowanych nauk XXI, a jednocześnie nawiązującą do zapomnianej tradycyjnej metody edukacji zawodowej i społecznej – terminowania, relacji Ucznia z Mistrzem.

Główne KORZYŚCI z mentoringu DLA FIRMY:

  • rozwijanie kultury organizacyjnej dzięki rozwojowi pracowników w oparciu o ich talenty i silne strony,
  • szybkie i efektywne szkolenie nowozatrudnionych, bazujące na wiedzy pracowników, w których rozwój firma zainwestowała,
  • korzystanie z doświadczenia menedżerów, którzy najlepiej znają organizację i specyfikę branży,
  • utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników poprzez dostarczenie im satysfakcji z bycia mentorem i związanego z tym prestiżu
  • zapobieganie utracie wiedzy praktycznej i merytorycznej wraz z wymianą pokoleń
  • sprawne i ekonomiczne zarządzanie procesami zmian w organizacji,
  • zwiększanie zaufanie do organizacji która dba o rozwój pracowników i docenia ich indywidualne osiągnięcia

 

 

Mentoring – to kompleksowa propozycja, mająca na celu wspieranie procesów biznesowych w oparciu o zaawansowane technologie rozwoju ludzi dorosłych a zarazem czerpiąca ze sprawdzonych tradycyjnych wzorców przekazywania doświadczenia, kultury pracy, postaw i zachowań zawodowych.