Regulamin konkursu z dn. 24.01.2024 r.
“Poszerz swoje kompetencje”

Sekcja 1
Organizacja i postanowienia ogólne

1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Poszerz swoje kompetencje” (dalej “Konkurs”).

2. Regulamin wiąże organizatora i uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki organizatora, a także uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, NIP 6771046434 (dalej “Organizator”).

3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na portalu społecznościowym Facebook.com (dalej: „portal Facebook”) oraz na stronie Internetowej www.mukoid.com (dalej “Strona internetowa”).

4. Konkurs trwa od dnia 24.01.2024 godz. 15:00 do dnia 31.01.2024 godz. 23:59.  

5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Sekcja 2
Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki:  

 a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

 b) zapoznała się i zaakceptowała postanowienia Regulaminu;  

 c) przestrzega postanowień Regulaminu oraz postanowień regulaminu portalu Facebook;

 d) dokona zgłoszenia konkursowego poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zadane:

  • w poście konkursowym „Poszerz swoje kompetencje” (dalej: Post Konkursowy)
  • na Stronie internetowej

 e) odpowiedzi w formie tekstu – max. 2000 znaków bez spacji albo nagrania wideo lub audio – max. 3 minuty (dalej: “Zgłoszenie Konkursowe”) przekaże Organizatorowi korzystając z messengera albo uzupełniając formularz dostępny na Stronie internetowej do którego prowadzi link umieszczony w Poście Konkursowym.

Sekcja 3
Jury Konkursu i Nagroda

1. Organizator powołuje jury konkursu (dalej: „Jury Konkursu”) w skład, którego wchodzą co najmniej 3 osoby wybrane przez Organizatora.  

2. Jury Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i weryfikuje poprawność poszczególnych Zgłoszeń Konkursowych.  

3. Jury Konkursu dokonuje oceny wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń Konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagrody (dalej: „Nagroda”).  

4. Nagrodą jest voucher o wartości 2 000 zł na prowadzony przez Organizatora kurs Team Coachingu, który rozpocznie się 18 lutego 2024 r. 

5. Nagroda zostanie przyznana autorom 5 najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych.  

6. Jury Konkursu wyłoni zwycięzców Konkursu.  

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnych do 05 lutego 2024 r. 

8. Nagrody przyznawane zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty Nagrody w gotówce.

9. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać w nim jedną nagrodę.

Sekcja 4
Prawa autorskie i wizerunek

1. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie Konkursowe oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia Konkursowego.

2. Uczestnik oświadcza również, że Zgłoszenie Konkursowe nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich, w tym praw autorskich (osobistych i majątkowych), innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub praw do wizerunku. 

3. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie praw lub dóbr osobistych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich wynikających z korzystania ze zgłoszenia.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszenia przez czas trwania Konkursu.

5. Działaniem niedopuszczalnym ze strony Uczestników Konkursów, jest:

a) umieszczanie w zgłoszeniu treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

b) umieszczanie w zgłoszeniu danych osobowych osób trzecich,

c) zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

Zgłoszenia do Konkursów naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały udziału w Konkursach.

Sekcja 5
Postanowienia końcowe

1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres biuro@mukoid.com

2. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z portalem Facebook.  

4. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z funkcjonowaniem portalu Facebook, w tym ewentualne problemy techniczne.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy żadne Zgłoszenie Konkursowe nie spełni warunków niniejszego regulaminu. 

8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

9. Regulamin został sporządzony 24 stycznia 2024 r. 

Sekcja 6
Informacje dotyczące danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) a także zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

2. W ramach Konkursu przetwarzane będą Państwa dane takie jak:  

 a) dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska lub innego oznaczenia konta, którym Uczestnik posługuje się na portalu Facebook;  

 b) dane ujawnione przez Uczestnika podczas procedury konkursowej; 

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są: organizacja Konkursu i wyłonienie zwycięzców. 

4. Organizator przechowuje dane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia dokonania Zgłoszenia Konkursowego. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które dostarczają usługi informatyczne Organizatorowi. 

6. Dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą być udostępnione także podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie Nagrody. 

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO zgodnie z przepisami prawnymi (Art. 12-21 RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. 

8. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które wspierają administratora w realizacji celu, na który zgoda została wyrażona.

9. Polityka prywatności znajduje się na Stronie internetowej.   

Link: https://mukoid.com/polityka-prywatnosci/

10. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela administrator, e–mail: instytut@mukoid.com.