Regulamin świadczenia usług

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin świadczenia usług (dalej: Regulamin) określa warunki świadczenia przez Ewa Mukoid INSTYTUT MUKOID Komunikacja dla Rozwoju (dalej: Instytut, My, Nas lub Usługodawca) z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, NIP: 6771046434, Regon: 350730664 drogą elektroniczną usług oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a dostępnych za pośrednictwem serwisów dostępnych pod adresem https://mukoid.com oraz https://coachingdlabiznesu.pl Dowiesz się z niego nie tylko o tym, jakie usługi w nich znajdziesz, ale także dowiesz się jak (na jakich warunkach z nich korzystać.

Jak się skontaktować z Nami w sprawach o jakich mowa w Regulaminie?

– drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@mukoid.com
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 690 860 188
– listownie na wskazany powyżej adres siedziby

 1. Każdy, kto korzysta z naszego Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Jeżeli nie wyrażasz zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinieneś z niego korzystać.

 2. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych podmiotów trzecich, np. takich z których sami korzystamy, a które w szczególności umożliwiają nam, poprzez posiadanie tam aktywnego konta, zamieszczanie dodatkowych informacji o Instytucie i usługach przez niego oferowanych, a także prowadzenie komunikacji i docieranie do osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane tematyką, jaką poruszamy w naszym Serwisie lub naszymi usługami. Zanim rozpoczniesz korzystanie z tych stron internetowych podmiotów trzecich prosimy zapoznaj się z ich regulaminami i innymi dokumentami odnoszącymi się do zasad i warunków z ich korzystania i przetwarzania danych osobowych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z tych stron internetowych osób trzecich.

 3. W celu korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem naszego Serwisu nie trzeba posiadać specjalnego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari w aktualnej wersji. W przypadku niektórych usług konieczne będzie dodatkowo posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich kategorii podmiotów korzystających z Serwisu, tj. Klienta, w tym będącego Konsumentem, bez względu na to czy posiadają Konto czy korzystają z Serwisu jako niezarejestrowani Klienci. Niektóre postanowienia Regulaminu mają odniesienie i zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych korzystających z Serwisu – Konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, a więc osób, które: i) korzystają z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej Klient ii) korzystają z Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarcza lub zawodową, ale nie mających dla nich charakteru zawodowego, który wynikałby w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej – dalej Przedsiębiorca na prawach Konsumenta.

 5. Jakie usługi świadczymy za pośrednictwem Serwisu:
  1. usługi przeglądania treści zamieszczonych w sklepie internetowym oraz dodawania i usuwania Produktów z/do Koszyka
  2. usługi nabycia Produktów
  3. usługa utrzymania Konta w sklepie internetowym
  4. usługa formularza kontaktowego

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane wielką literą, oznaczają odpowiednio:

 • Usługodawca – Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, NIP 6771046434, adres e-mail: instytut@mukoid.com, numer telefonu: +48 690 860 188;

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (dalej: Klient lub Ty, Ciebie)

 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym nabywająca Produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu, w tym nabywająca Produkty w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną korzystającą z Serwisu, w tym nabywającą Produkty w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym nabywająca Produkty w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.

 • Konto – część Serwisu, w ramach funkcjonalności której Klient uzyskuje dostęp do zakupionych przez siebie Produktów, może nabywać Produkty, a także przeglądać historię nabytych Produktów, pobierać zakupione Produkty;

 • Koszyk – usługa dostępna w Serwisie, w ramach której Klient może dowolnie dodawać i usuwać Produkty widoczne w Serwisie, a których nabyciem jest zainteresowany, by następnie móc złożyć na nie Zamówienie. Usługa Koszyka nie wymaga posiadania Konta, ale mogą z niej korzystać Klienci, którzy uprzednio zalogują się do Konta;

 • Produkt:
  • kurs – odpłatny Produkt Cyfrowy zawierający treści edukacyjne, udostępnione przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet (online), zorganizowane w moduły mieszczące zestawy prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość obejmującą zakres wiedzy i praktyki z dziedziny wskazanej w opisie udostępnionym w Serwisie
  • wydarzenie – szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, lub inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności organizowane przez Usługodawcę w określonym przez niego terminie i miejscu (Wydarzenie Stacjonarne) bądź online tj. realizowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej i za pomocą technologii umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym Wydarzenie a jego Uczestnikami w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi (Webinar);
  • Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych, Praktyczne Studia Coachingowego Stylu Zarządzania – zasady uczestnictwa w tych kursach określa odrębny regulamin dostępny pod adresem: https://mukoid.com/regulamin/
 • Serwisstrona internetowa prowadzona pod adresem https://mukoid.com lub https://coachingdlabiznesu.pl, za pośrednictwem których świadczone są określone usługi drogą elektroniczną;

 • Kod Rabatowy – informacja o przyznaniu Klientowi, będącemu Studentem i/lub Absolwentem kursu: Studia Coachingu Online Mukoid, 30% rabatu na Produkty

 • Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online:
  1. mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Przy świadczeniu usługi mBank działa w imieniu i na rzecz mElements będącej krajową instytucją płatniczą na podstawie odrębnych umów oraz wpisu do rejestru KNF dostawców usług płatniczych jako agent mElements (numer IP47/2019). Realizacja płatności za zamówione Produkty odbywa się na podstawie regulaminów dostępnych na stronie www.paynow/pl/regulaminy.
  2. HotPay – ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. 27 stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, KRS: 0000655383. Realizacja płatności za zamówione Produkty odbywa się na podstawie regulaminów dostępnych na stronie https://hotpay.pl/umowy-i-regulaminy.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM

Przeglądanie treści w Serwisie

 1. Usługa przeglądania treści zamieszczonych w sklepie internetowym oraz dodawania i usuwania Produktów z/do Koszyka umożliwia Klientowi nieodpłatne przeglądanie treści zamieszczonych w sklepie internetowym, a także dowolne dodawanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka Produktów, nabyciem których Klient jest zainteresowany.

 2. Usługa ta nie wymaga posiadania aktywnego Konta. Przeglądanie, a także dodawanie i usuwanie Produktów z Koszyka może być prowadzone przez Klienta po uprzednim zalogowaniu się do Konta, które, już posiada.

 3. Dodanie do Koszyka Produktu lub Produktów jest niezbędne do złożenia Zamówienia w celu ich nabycia.

 4. Umowa w zakresie świadczenia usługi rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia przeglądania treści i kończy się z momentem zaprzestania przeglądania Serwisu.

Nabycie Produktu

Złożenie Zamówienia

 1. Nabycie Produktu – to usługa, w ramach której można zakupić określony Produkt lub Produkty (dalej: Produkt).

 2. Produkty w Serwisie, ich opisy z informacjami o ich cenie stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia oznacza, że zostało złożone zapytanie ofertowe dotyczącego konkretnego Produktu w cenie, ilości i cechach wskazanych w Serwisie przy opisie Produktu. Po złożeniu Zamówienia, co następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, w odpowiedzi na adres e-mail podany w Zamówieniu wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, co oznacza, że oferta została przyjęta, a tym samym doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Nabycie Produktu – Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych, Praktyczne Studia Coachingowego Stylu Zarządzania i świadczenie tych usług reguluje odrębny Regulamin dostępny pod adresem https://mukoid.com/regulamin/.

 4. Nabywanie Produktu wiąże się z koniecznością posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadania Konta w Serwisie. Konto w Serwisie tworzone jest automatycznie w momencie złożenia Zamówienia.

 5. W celu złożenia Zamówienia naciśnij przycisk „Kup dostęp” zamieszczony w karcie Produktu. Produkt zostanie automatycznie dodany do Koszyka, a Ty zostaniesz przekierowany do formularza Zamówienia, gdzie zostaniesz poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia zmierzającego do zawarcia umowy, a tym samym danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT i założenia Konta w Serwisie. Na tym etapie możesz jeszcze wrócić do przeglądania Produktów w Koszyku albo do przeglądania innych Produktów w Serwisie, dodawać lub usuwać z Koszyka Produkty. Naciśnięcie ikony koszyka w górnym menu paska Serwisu przekieruje do wyświetlenia zawartości Koszyka, skąd naciskając przycisk „Przejdź do płatności” zostaniesz przekierowany do ww. formularza Zamówienia. W formularzu zostanie poproszony o wybranie metody płatności z góry za zamawiane Produkty, a także potwierdzenie przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, że zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin oraz Politykę prywatności. Jeżeli nabywasz Produkty, w szczególności treści cyfrowe, do których chcesz mieć natychmiastowy dostęp po zawarciu umowy i dokonaniu płatności, dodatkowo zaznacz checkbox, z treści opisu, którego wynika, że przyjmujesz do wiadomości, że natychmiastowy dostęp do treści cyfrowych jest równoznaczny z utratą prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli posiadasz kupon rabatowy, powinieneś wpisać jego kod w pole z takim opisem i nacisnąć przycisk „Wykorzystaj kupon”. Wybierz też formę płatności, przy pomocy której z góry chcesz zapłacić za zamawiane Produkty.

 6. Aby złożyć Zamówienie kliknij w przycisk „Zamawiam i płacę”. Naciśnięcie tego przycisku oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Przed naciśnięciem tego przycisku powinieneś sprawdzić poprawność podanych danych oraz zakres Zamówienia. Po naciśnięciu „Zamawiam i płacę”, jeżeli wybrałeś inną niż przelew bankowy formę, zostaniesz przekierowany do strony Operatora płatności, za pośrednictwem, którego należy opłacić z góry Zamówienie. Jednocześnie kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje, że na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją o otrzymanym przez Usługodawcę Zamówieniu. Wiadomość ta stanowi przyjęcie Twojej oferty. Moment poinformowania (przesłania wiadomości e-mail) o przyjęciu złożonej oferty stanowi jednocześnie moment zawarcia Umowy między Usługodawcą a Klientem. Jeżeli wybrałeś przelew bankowy, jako formę zapłaty, należy uiścić należną płatność w ciągu 3 dni roboczych.

 7. Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” tworzone jest automatycznie Konto.

 8. Dostęp do Konta, bezpośrednio po zakupieniu Produktu następuje poprzez link aktywacyjny, jaki jest przesyłany do Ciebie w wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje konto zostało utworzone, ustaw swoje hasło”. Po kliknięciu w link aktywacyjny zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail zostaniesz przekierowany do strony z formularzem, gdzie zostaniesz poproszony o ustawienie hasła zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Następnie zostaniesz zalogowany do swojego Konta, gdzie zgodnie z rodzajem zakupionego Produktu możesz uzyskać do niego dostęp, przeglądać historie swoich zakupów czy też dokonać nowych zakupów Produktów, zmieniać swoje dane, zmienić hasło, usunąć konto.

 9. W przypadku, gdy posiadasz już założone Konto, zakup Produktu lub Produktów możesz dokonać poprzez ich uprzednie dodanie do Koszyka i następnie zalogowanie do się swojego Konta albo najpierw zalogować się do Konta i następnie dodać wybrane Produkty do Koszyka, by sfinalizować ich zakup.

 10. Uiszczenie opłaty za nabywany Produkt jest niezbędne, aby uzyskać do niego dostęp i móc z niego korzystać.

 11. W trakcie realizacji Zamówienia, zwłaszcza w przypadkach, gdy złożyłeś Zamówienie i nie opłaciłeś go, przed upływem terminu zapłaty możemy wysyłać na podany przez Ciebie w Zamówieniu adres e-mail informacje przypominające o konieczności uiszczenia płatności.

 12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z realizacją Zamówienia będziemy się z Tobą kontaktować. W takim przypadku:
  1. będziemy Cię informować o problemach z realizacją Zamówienia;
  2. możesz anulować Zamówienie;
  3. będziemy wspólnie z Tobą szukać satysfakcjonującego Ciebie i Nas rozwiązania.

Cena i płatność, zwrot płatności.

 1. Ceny Produktów podane w Serwisie zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich. Całkowity koszt Zamówienie wskazany jest w formularzu Zamówienia.

 2. Klient ma możliwość z góry dokonania płatności za Produkty zgodnie ze złożonym Zamówieniem w następujący sposób: wykonując przelew bankowy albo poprzez płatność online, BLIK, kartę płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) za pośrednictwem Operatora płatności.

 3. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Realizacja płatności poprzez Operatora płatności odbywa się na warunkach przez niego określonych.

 4. Płatność za zamówione Produkty należy dokonać nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia. Uregulowanie płatności oznacza wpływ środków na konto Instytutu albo otrzymanie od Operatora płatności potwierdzenia, że płatność została zrealizowana, w przeciwnym wypadku nieopłacone w terminie Zamówienie jest automatycznie anulowane po upływie tego terminu.

 5. Twoja płatność zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych w następujących przypadkach:
  1. Instytut nie przyjmie Twojego Zamówienia;
  2. anulowałeś Zamówienie;
  3. odstąpiłeś od umowy;
  4. Twoja reklamacja została uznana a nie istnieje możliwość wymiany Produktu albo usunięcia jego wady albo obniżenia ceny.

 6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego sposobu, jakiego użyłeś do opłacenia Zamówienia. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone za pomocą rachunku, który nie należy do Ciebie, albo przy użyciu karty płatniczej do Ciebie nienależącej, zwrot zostanie dokonany na rzecz posiadacza tego rachunku lub karty płatniczej.

Realizacja Zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności albo od momentu wpływu płatności na rachunek bankowy Usługodawcy.

 2. Usługodawca ma obowiązek w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia z Klientem Umowy i wpływu środków za zamówiony Produkt, w zależności od rodzaju i charakteru zakupionego Produktu udostępnić na jego Koncie zakupiony Produkt lub udostępnić na Koncie link do jego pobrania albo link do Wydarzenia.

 3. W przypadku, gdy nabytym Produktem jest udział w wydarzeniu, spełnienie świadczenia następuje z momentem przeprowadzenia tego wydarzenia.

 4. W przypadku zakupienia niektórych Produktów, mogą być do Ciebie wysyłane na wskazany w czasie składania Zamówienia adres e-mail informacje przypominające o terminie jego rozpoczęcia albo inne związane z jego organizacją.

 5. Wszelka inna niezbędna komunikacja z Tobą w sprawie realizacji Zamówienia będzie prowadzona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail.

 6. W wyjątkowych sytuacjach mamy prawo po uprzednim poinformowaniu Cię do zmiany terminu realizacji usługi zakupionego Produktu, w szczególności, gdy wiąże się to z niemożnością świadczenia usługi, np. awaria Internetu, brak prądu, nagła i nieplanowana niedyspozycja trenera.

 7. Brak udziału w Wydarzeniu nie stanowi podstawy do zwrotu płatności, jaka została uiszczona za zakupiony Produkt.

 8. Klient wyraża zgodę usługodawcy zgody na stosowanie w rozliczeniach umowy faktur elektronicznych zgodnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które będą przesyłane na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

 1. W przypadku, gdy zakupiłeś Produkt w postaci Wydarzenia, którego realizacja jeszcze nie nastąpiła, a upłynął termin do odstąpienia od Umowy, jeżeli prawo takie Ci przysługuje, możesz zrezygnować z udziału informując nas o tym drogą elektroniczną. W przypadku rezygnacji:
  1. na co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem Wydarzenia, otrzymasz zwrot pełnej kwoty, którą uiściłeś;
  2. na co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem Wydarzenia, obciążymy Cię kosztami w wysokości 50% uiszczonej kwoty;
  3. w okresie krótszym niż 3 tygodnie do rozpoczęcia Wydarzenia, obciążymy Cię kosztami w wysokości 100% uiszczonej kwoty.

 2. W niektórych szczególnych przypadkach, jak np. nagła długotrwała niedyspozycja, na Twój pisemny wniosek możemy zmienić wysokość kosztów obciążenia lub całkowicie odstąpić od ich pobierania.

Korzystanie z zakupionego Produktu

 1. Masz prawo korzystać z zakupionego Produktu wyłącznie na własny użytek i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Nie możesz rozpowszechniać Produktu lub ich opracowań w całości lub części, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym (poprzez udostępnianie osobom trzecim za wyjątkiem rozpowszechniania w ramach dozwolonego użytku osobistego).

 2. Wszelkie Produkty i treści zamieszczone w Serwisie objęte są i chronione autorskimi prawami majątkowymi przysługującymi Instytutowi zgodnie i na zasadach określonych przepisach ustawy o prawach autorskich.

Odstąpienie od Umowy

 1. W ciągu 14 dni od momentu zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy na odległość jako Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi, który potwierdził w momencie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, chęć otrzymania zamawianych treści cyfrowo natychmiast po zawarciu umowy i dokonaniu płatności będąc uprzednio poinformowany o tym, że w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 2. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy przysługuje Ci także, jako Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, gdy: pomimo złożonej reklamacji dotyczącej niedostarczenia Kursu nie dostarczymy Ci go niezwłocznie albo w uzgodnionym w ramach reklamacji terminie, a także, gdy z przekazywanych przez nas informacji wynika, że nie będziemy w stanie dostarczyć Ci Produktu, w tym kursu.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy na odległość.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie drogą e-mail albo pisemnie na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia od odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 5. Odstąpienie od Umowy powinno zawierać takie same informacje jak te wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu – wzorze odstąpienia, które można także wykorzystać w tym celu.

 6. Usługodawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 7. Do zwrotu płatności mają zastosowanie postanowienia Regulaminu wskazane w części zatytułowanej „Cena i płatność, zwrot płatności”.

Utrzymanie konta w Serwisie

 1. Świadczenie niektórych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest tylko i wyłącznie, gdy Klient posiada Konto. Dotyczy to w szczególności Klienta, którzy nabywają Produkty. Posiadanie Konta może być niezbędne do tego, by konkretna usługa mogła zostać zrealizowana.

 2. Konto jest zakładane w momencie składania Zamówienia. Szczegóły zawiera punkt zatytułowany „Złożenie Zamówienia” punkt 2.

 3. W celu posiadania Konta konieczne jest podanie adresu e-mail oraz ustanowienie hasła, które są niezbędne, aby móc zalogować się do swojego Konta i korzystać z jego funkcjonalności, jak na przykład uzyskiwać dostęp do zakupionych Produktów, przeglądać historie zamówień, pobierać określone Produkty, które zostały zakupione. Hasło musi być odpowiednio silne, posiadać przynajmniej 12 znaków, w tym małe, wielkie litery, cyfry i znaki specjalne.

 4. Ten sam Klient może posiadać więcej niż jedno Konto, ale do każdego musi być przypisany inny adres e-mail.

 5. Usługa utrzymania konta w sklepie internetowym jest świadczona nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

 6. Momentem rozpoczęcia świadczenia usługi jej moment założenia Konta.

 7. Klient zobowiązany jest posiadać Konto przez cały czas, aż do momentu spełnienia świadczenia związanego z zakupionym Produktem lub zapewnienia sobie dostępu do zakupionych Produktów, w przeciwnym wypadku, spełnienie świadczenia może być niemożliwe, albo może utracić dostęp do Produktów, które uprzednio zakupił.

 8. Klient w dowolnym momencie może usunąć Konto, z zastrzeżeniem konsekwencji, o jakich mowa w punkcie 7.

 9. Aby usunąć Konto należy w panelu Konta nacisnąć przycisk opisany „Edytuj konto”, a następnie „Usuwanie konta”, a następnie potwierdzić tę czynność poprzez podanie swojego hasła. Usunięcie Konta oznacza, że Klient traci dostęp do Konta i wszelkich funkcjonalności, a także Produktów, które zakupił i do których miał dostęp. Przed usunięciem należy pobrać Produkty, które uprzednio zostały zakupione, o ile funkcjonalność taka dla danego Produktu, ze względu na jej rodzaj i zakres przeznaczenia, istnieje w panelu Konta.

 10. Logowanie do Konta wymaga podania adresu e-mail oraz hasła. W przypadku braku hasła, w celu uzyskania dostępu do Konta Klient powinien w panelu logowania nacisnąć w link „Nie pamiętasz hasła”, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi treściami.

 11. Koniec świadczenia usługi utrzymania Konta następuje z momentem usunięcia Konta, które jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi utrzymania Konta lub złożeniem drogą elektroniczną Usługodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi utrzymania Konta. Zamknięcie Konta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

Usługa formularza kontaktowego

 1. Usługa formularza kontaktowego ma na celu umożliwienie kontaktu z Instytutem w celu uzyskania odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem Serwisu.

 2. Korzystanie z formularza wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Klient na potrzeby uzyskania odpowiedzi powinien podać albo imię i nazwisko, adres e-mail oraz wpisać treść komunikatu, dodatkowo może dodać numer telefonu, a następnie potwierdzić, że zapoznał się Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych.

 3. Jeżeli Klient za pośrednictwem formularza zwraca się z prośbą o przesłanie informacji marketingowych, w tym handlowych przyjmuje się, że wyraził zgodę w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na ich przesłanie lub przekazanie w sposób, jaki określił to w treści formularza.

 4. Usługa formularza kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie. Momentem rozpoczęcia świadczenia usługi jest moment rozpoczęcia wprowadzania danych. Usługa może być w dowolnym momencie zakończona poprzez zaprzestanie wprowadzania danych lub opuszczenie sklepu internetowego (zamknięcia okna przeglądarki).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, wypełnienia obowiązków prawnych oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu za jaki uznaje się archiwizację danych i dokumentów zawierających dane na potrzeby wykazania należytego wykonania postanowień Regulaminu lub obowiązków prawnych lub w celu dochodzenia przysługujących Usługodawcy roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a także w celu i w zakresie, na który wyrazi Klient. Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a tym samym do korzystania z usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 2. Korzystając z Serwisu Klient nie może podejmować działań, które byłyby sprzeczne z postanowieniami tego Regulaminu, a tym samym działań, które mogłyby zakłócić właściwe funkcjonowanie usługi, utrudnić lub uczynić uciążliwym dla pozostałych Klientów, godzić w dobra osobiste innych Klientów lub jakichkolwiek innych osób fizycznych lub podmiotów prawnych, w tym w szczególności:
  1. jest zobowiązany do podawania prawdziwych, prawidłowych i aktualnych danych na potrzeby korzystania z usług;
  2. nie może rozsyłać, zamieszczać, dostarczać jakichkolwiek treści niezamówionej, zabronionych przez przepisy prawne;
  3. wykorzystywać Serwisu w innych celach niż w Regulaminie wskazanych;
  4. nie może podejmować działań mających na celu wejście w posiadanie informacji dla niego nieprzeznaczonych;
  5. nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym;
  6. nie może podawać w formularzach kontaktowych lub Zamówienia bez uprzedniego uzyskania odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich;
  7. nie może udostępniać danych autoryzujących do Konta, dostępu do otrzymanych na adres e-mail linków od Usługodawcy – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe dla Klienta w następstwie udostępnienia przez niego danych, informacji, danych autoryzujących, o jakich mowa powyżej osobom trzecim;
  8. w przypadku zauważenia błędów w Serwisie mających wpływ na jego funkcjonowanie i świadczenie usług powinien powiadomić o tym Usługodawcę drogą elektroniczną.

 3. Korzystanie z Usług może wiązać się z zagrożeniami typowymi dla sieci Internet, jak np. zagrożeniem zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem, którego celem jest np. działanie szkodliwego oprogramowania typu malware, konie trojańskie, robaki internetowe, wirusy, kradzież danych osobowych w następstwie łamania zabezpieczeń lub podejmowanie innych działań mających na celu pozyskanie danych i informacji poufnych, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail, które swym wyglądem i w treści do złudzenia będą przypominały treści wysyłane przez Usługodawcę. Pomimo, że Usługodawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych w swym Serwisie, Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w korzystaniu z sieci Internet.

 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Usługi, w tym także ograniczyć dostęp do całości lub części funkcjonalności ze skutkiem natychmiastowym. Naruszenie przez Klienta Regulaminu może skutkować także wypowiedzeniem Klientowi Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy w takim przypadku następuje przez wysłanie do Klienta na podany przez niego adres e-mail oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadamiania Klienta w przypadkach szczególnych, które mają wpływ i związek z bezpieczeństwem lub stabilnością systemu informatycznego przez czas niezbędny do jego przywrócenia.

 6. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do ograniczenia świadczenia Usług w przypadkach innych niż wskazane powyżej, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów na stronie Serwisu lub w kierowanych drogą elektroniczną do Klienta wiadomościach.

REKLAMACJE

 1. Jeżeli usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, możesz złożyć Reklamację.

 2. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy albo przesłana listownie na adres jego siedziby.

 3. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi na Reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na adres e-mail, jaki Klient podał podczas składania Zamówienia albo adres e-mail wskazany w Reklamacji, jeżeli reklamowana usługa nie była związana ze złożeniem Zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach Usługodawca ma prawo przesłać odpowiedź listownie na adres wskazany do korespondencji przez Klienta składającego Reklamację lub inny adres e-mail wskazany przez Klienta a będący innym adresem e-mail niż ten podany przy składaniu Zamówienia.

 4. Składając Reklamację Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub inne, uprzednio podane na etapie składania Zamówienia dane, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Klienta, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji umożliwiających jej rozpatrzenie, Usługodawca ma prawo zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie. W takim przypadku termin rozpatrzenia Reklamacji biegnie od momentu doręczenia Reklamacji uzupełnionej o niezbędne dane.

 5. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od momentu otrzymania Reklamacji uznaje się, że Reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

 6. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o sposobie rozpatrzenia Reklamacji, jaką otrzymał w odpowiedzi na Reklamację. Do odwołania zastosowanie mają postanowienia części zatytułowanej „Reklamacje” niniejszego Regulaminu w punktach 2-4.

 7. Jeżeli Usługodawca nie uznał Reklamacji Produktu, Klient będący konsumentem może skorzystać z polubownego rozwiązania sporu po uprzednim wyrażeniu zgody na taki sposób przez Usługodawcę, przed stałymi sądami polubownymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Klient będący Konsumentem może także skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR udostępnionej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz wszelkie wynikłe spory pomiędzy Usługodawcą i Klientem wynikłe w następstwie świadczenia usług, o jakich w nim mowa będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe według siedziby Usługodawcy.

 2. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową za zasadach określonych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.

 3. W przypadku niezamierzonej niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny postanowienia te zostają wyłączone i zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne. W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 4. Każde Zamówienie będzie realizowane zgodnie postanowieniami Regulaminu, który obowiązywał na moment składania Zamówienia i fakt zapoznania się z którym i jego akceptacji potwierdził Klient w momencie składania Zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu mogą być w dowolnym momencie zmienione. O wszelkich zmianach Usługodawca informuje Klientów poprzez zamieszczenie jednolitego tekstu zmodyfikowanego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty zamieszczenia nowej wersji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.

 2. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie pod adresem https://mukoid.com/regulamin-serwisu/, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybrany przez siebie nośnik.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Nazwa i adres przedsiębiorcy (Usługodawcy)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My* ………………………………. niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży/dostawy* następujących rzeczy: ……………………………

Data zawarcia umowy/odbioru*……………………..

Podpis konsumenta

*skreślić nieprawidłowe