Niniejsza Polityka prywatności opisuje w jaki sposób Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju (dalej: Instytut, My, Nas lub Administrator) z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, NIP 6771046434, gromadzi, wykorzystuje dane osobowe w związku z usługami oferowanymi za pośrednictwem naszych Serwisów dostępnych pod adresem https://mukoid.com oraz https://coachingdlabiznesu.pl oraz w związku z świadczeniem przez nas usług.

Informacje o tym, jakie przysługują Ci – osobie fizycznej uprawnienia związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe znajdziesz poniżej.

Zanim przejdziemy dalej, chcemy abyś pamiętał, że na naszej stronie www oraz w przesyłanych do Ciebie różnych informacjach, gdy dojdzie do nawiązania kontaktu z nami, mogą być zamieszczone linki do innych stron www – zwykle firm zewnętrznych, z którymi współpracujemy. Co to oznacza? Że firmy te mogą posiadać inne niż nasze reguły postępowania z danymi osobowymi, a tym samym, że nasza Polityka prywatności nie będzie miała zastosowania do przetwarzania Twoich danych na tamtych stronach www. To co jednak istotne, dbamy o to, aby współpracować wyłącznie z podmiotami, które tak samo jak My, przywiązują dużą wagę do ochrony danych, a tym samym do tego, by prowadzić działalność zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe Administratora danych osobowych

Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju Ewa Mukoid
NIP: 6771046434
Adres siedziby i do korespondencji: 31-316 Kraków, ul. Pużaka 3
adres e-mail: instytut@mukoid.com
telefon: +48 690 860 188

Jakie prawa przysługują Osobie, której dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15 – 21 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 • do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO;
 • wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie (art. 7 RODO);
 • zakwestionowania pewnych zautomatyzowanych decyzji podejmowanych przez Instytut względem Ciebie, a które mają konsekwencje prawne lub w inny sposób znacząco na Ciebie, jako osobę fizyczną wpływają.

W celu realizacji któregokolwiek z ww. praw prosimy o kierowanie stosownego żądania do Instytutu, można to zrobić za pośrednictwem formularza.

 • Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że INSTYTUT przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kiedy gromadzimy Twoje dane osobowe i dlaczego?

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

W niektórych przypadkach gromadzenie Twoich danych na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest niezbędne, ponieważ bez tego nie bylibyśmy w stanie ani się z Tobą komunikować, ani zawrzeć umowy czy realizować innych czynności, o podjęcie których do Nas się zwracasz.

Kiedy zatem gromadzimy Twoje dane:

 • gdy zawieramy z Tobą jako osobą fizyczną umowę i na tej podstawie lub w oparciu o regulaminy, które akceptujesz świadczymy dla Ciebie określone usługi, również drogą elektroniczną, w tym poprzez nasz Serwis;
 • gdy zawieramy Tobą jako naszym kontrahentem (dostawcą) będącym osobą fizyczną w rozumieniu przepisów RODO umowę, na podstawie której dostarczasz nam określone usługi lub towary;
 • gdy kontaktujesz się z nami różnymi kanałami kierując do nas określone zapytania, żądania, w tym prośby o przesłanie oferty, np. poprzez formularze kontaktowe dostępne w naszym Serwisie, komunikatory internetowe, e-mail, telefonicznie lub żądania z zakresu danych osobowych;
 • gdy podejmujesz aktywność w mediach społecznościowych na naszych profilach społecznościowych, np. zamieszczając komentarz lub opinię o nas;
 • gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, promocjach lub innych działaniach związanych z marketingiem naszych usług, w stosownych przypadkach za Twoją zgodą;
 • gdy odwiedzasz i korzystasz z naszego Serwisu (stronę internetową), a tym samym usług, które oferujemy poprzez niego zgodnie z Regulaminem (pliki cookie)
 • gdy kontaktujemy się z Tobą jako osobą uprawnioną do reprezentowania firmy, z którą współpracujemy w celu wykonania zawartych między nami umów lub zamierzamy nawiązać taką współpracę (przed zawarciem umowy);
 • gdy wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonym celu, np. na wykorzystanie podanych przez Ciebie danych do prowadzonych w przyszłości przez nas innych rekrutacji, na przesyłanie Ci informacji marketingowych, na przesłanie Ci określonych materiałów w postaci elektronicznej, gdy wyrazisz taką chęć;
 • gdy bierzesz udział w prowadzonych przez nas rekrutacjach do pracy.

Jakie Twoje dane osobowe możemy gromadzić:

To, jakie dane osobowe gromadzimy uzależnione jest od celu, w jakim to robimy. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby gromadzić tylko i wyłącznie takie dane, których zakres jest niezbędny do realizacji określonego celu, i tak:

– gdy zawierasz z nami umowy przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma, NIP, siedziba, adres), dane kontaktowe (adres e-mail albo/i numer telefonu) dane niezbędne do wystawienia faktury (zwykle to te same co powyżej), adres e-mail niezbędny do doręczenia faktury. Gdy umowy zawierane są drogą elektroniczną dodatkowo gromadzimy adres e-mail, niezbędny do utworzenia i utrzymania Konta w Serwisie. Obok tego w celu wykonania niektórych umów przetwarzamy także inne Twoje dane, zwłaszcza, gdy przebieg organizowanych przez nas szkoleń i innych usług jest rejestrowany – wówczas może dochodzić do przetwarzania Twojego wizerunku oraz głosu;

– gdy należysz od kręgu osób, które są uprawnione do reprezentowania podmiotów, z którymi zawieramy umowy lub dążymy do ich zawarcia, możemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, którą reprezentujesz, funkcję, którą pełnisz w takim podmiocie, dane W niektórych przypadkach może się okazać, że zakres tych danych będzie większy, np. gdy do umowy zostanie dołączone pełnomocnictwo, w którym będą zamieszczone Twoje dane osobowe;

– gdy zamieszczasz opinie o Nas lub naszych usługach albo prowadzisz z nami komunikację za pośrednictwem portali społecznościowych, gdzie posiadamy konta: imię, nazwisko, nick, treść wiadomości, opinii, wizerunek (zdjęcie lub utrwalony film), głos (wypowiedzi utrwalonej na video);

– gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego – imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, treść wiadomości przesyłanej do nas;

– gdy utrzymujemy w Serwisie Konto – adres e-mail, historię zamówień, Twoje dane przypisane do Konta;

– gdy odwiedzasz nasz Serwis – pliki cookie, nazwę systemu operacyjnego urządzenia, z którego korzystasz przeglądając nasz Serwis;

– gdy aplikujesz do nas do pracy – dane osobowe, o których mowa w Kodeksie pracy oraz inne, na przetwarzanie których wyrazisz nam zgodę.

W zdecydowanej większości przypadków Twoje dane sam nam przekazujesz, ale mogą zdarzyć się sytuacje, że otrzymamy je nie bezpośrednio od Ciebie, a od podmiotu, z którym Ty i my współpracujemy albo prowadzimy komunikację, np. z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, gdy współpracujesz jako podwykonawca, albo jesteś pracownikiem firmy, która w zawieranej z nami umowie wskazuje Twoje dane kontaktowe jako osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie jej wykonania. W jeszcze innym przypadku możemy otrzymać Twoje dane od innego podmiotu, gdy temu podmiotowi wyraziłeś zgodę na ich przekazanie nam w określonym celu.

Czy trzeba podać dane osobowe?

Co do zasady podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych może powodować pewne konsekwencje, np. brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, niemożliwość uzyskania odpowiedzi zwrotnej – jeśli nie podasz żadnych danych kontaktowych, brak możliwości wyszukania określonych informacji, o które zwracasz się do nas. W niektórych sytuacjach prosząc Cię o podanie określonych danych robimy to, ponieważ obowiązek taki wynika z przepisów prawnych. Jeżeli w takich sytuacjach odmówisz ich podania, niestety nie będziemy mogli podjąć działania, które stanowi źródło dla takiego obowiązku.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?

W zdecydowanej większości przypadków podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie konieczność wykonania zobowiązań umownych względem Ciebie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np.

 • gdy zawierasz z nami umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do jej zawarcia i wykonania, a tym samym by zarządzać jej wykonaniem;
 • by świadczyć i zarządzać usługami, których jesteś odbiorcą, a o których mowa w naszych regulaminach, umowach, które z nami podpisałeś lub zaakceptowałeś;
 • by podejmować jeszcze przed zawarciem umowy określone działania, o podjęcie których się do nas zwracasz.

W celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w niektórych przypadkach zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, ponieważ zobowiązują nas do tego przepisy, np. przepisy o rachunkowości, przepisy z zakresu prawa podatkowego, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, przepisy Kodeksu pracy (gromadzenie danych kandydatów, pracowników).

W celu realizować naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych sytuacjach, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy jako firmy i gdy nasze interesy nie przeważają nad Twoimi interesami związanymi z ochroną danych i podstawowymi prawami, możemy przetwarzać Twoje dane. Za nasze prawnie uzasadnione interesy uważamy:

– przetwarzanie danych w celu wykazania należytego wykonania naszych zobowiązań umownych i obowiązków prawnych, w tym ustalenie, dochodzenie i obronę przed kierowanymi roszczeniami – abyśmy mogli chronić nasze prawa i jednocześnie mogli ich dochodzić);

– prowadzenie marketingu usług własnych, chyba że podejmowanie takich działań wymaga od nas spełnienia dodatkowych warunków, np. uzyskania od Ciebie zgody – wówczas po jej uzyskaniu;

– prowadzenie komunikacji z osobami uprawnionymi do reprezentowania i działania w imieniu podmiotu, z którym zawarliśmy umowę lub zmierzamy do jej zawarcia w zakresie niezbędnym do jej wykonania lub zawarcia;

– prowadzenie komunikacji z osobami, które kierują do nas różnymi drogami zapytania;

– prowadzenie różnego rodzaju działań mających na celu ocenę jakości świadczonych przez nas usług – gdy wysyłamy lub zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet, wyrażenie opinii, gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem, albo gdy zgodzisz się na wypełnienie takiej ankiety jako osoba niezwiązana dotychczas żadną umową z nami;

– prowadzenie analiz do wewnętrznych celów biznesowych;

– prowadzenie pomiaru wejść i analiz sposobu korzystania z naszego Serwisu (stron internetowych) przez osoby je odwiedzające – poprzez pliki cookie i podobne technologie w celu dostarczenia im odpowiednich treści i zapewnienia odpowiedniej nawigacji;

– administrowanie i ochrona stron internetowych, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowania, konserwacji systemu, hostingu danych;

– podejmowanie działań mających na celu chronienie firmy i przetwarzanych przez nią danych przed oszustwami i innymi niezgodnymi z prawem działaniami.

W celu, na jaki wyraziłeś nam zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – np. wyrazisz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną naszego newslettera lub na przetwarzanie danych do innych prowadzonych przez nas rekrutacji a także wyrazisz zgodę na zamieszczenie informacji z Twojego profilu coacha na naszych stronach internetowych i/lub zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku i głosu w filmikach promujących działanie Instytutu Mukoid.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne do realizacji poszczególnego celu. Dane nie podlegają profilowaniu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Czasami udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim. Prowadzenie firmy wiąże się ze współpracą z innymi podmiotami, z którymi realizowany jest określony proces biznesowy. To z kolei, w niektórych sytuacjach determinuje konieczność przekazywania Twoich danych do określonych podmiotów. Dla przykładu – abyśmy mogli wysłać do Ciebie nasz katalog, potrzebujemy udostępnić Twoje dane kontaktowe kurierowi lub innemu podmiotowi świadczącemu usługi przesyłek. Bez tego doręczenie nie jest możliwe. Poniżej opisujemy kategorie podmiotów, do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o kategorii podmiotów, do którego Twoje dane przekazaliśmy (o ile zachodziła taka potrzeba) napisz do nas e-mail na adres instytut@mukoid.com lub skontaktuj się w inny wskazany w tym dokumencie sposób.

Partnerzy biznesowi, usługodawcy.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe firmom, które świadczą usługi dla nas, tj. firmom informatycznym, które obsługują lub wspierają nas w utrzymaniu stron internetowych, zapewnieniu bezpieczeństwa, zapewniają hosting danych, firmom kurierskim czy operatorowi pocztowemu, poprzez które możemy dostarczać do Ciebie przesyłki, firmie księgowej, która zajmują się świadczeniem dla nas usług księgowo-rachunkowych, firmom doradczym oraz audytorskim, kancelarii prawnej, bankom, a także naszym trenerom, z którymi współpracujemy w zakresie organizacji i prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, warsztatów i innych oferowanych przez Nas usług. Wszyscy Usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych osobowych i mogą je wykorzystywać wyłącznie do realizacji usług, które dla nas świadczą.

Wszyscy Usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych osobowych i mogą je wykorzystywać wyłącznie do realizacja usług, które dla nas świadczą.

Organy i instytucje państwowe

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione organom i instytucjom państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawnych lub decyzji tych organów wydanej w oparciu o konkretne przepisy prawne.

Inne podmioty

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, w przypadku, gdy wyrazisz nam na to zgodę.

Przekazywanie poza teren EOG/UE.

W związku z prowadzoną działalność gospodarczą może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza teren EOG lub do państw, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Aktualnie tego nie robimy. Ale prowadzenie działalności do ciągły, zmieniający się proces. Przed przekazaniem zostaną podjęte przez nas stosowne kroki, aby przekazanie danych osobowych nastąpiło zgodnie z przepisami prawnymi, w tym by były chronione w takim samym stopniu, jak gdyby były przetwarzane w EOG. Stosownie od określonego przypadku możemy włączyć do naszych umów z podmiotami, które posiadają siedzibę lub będą przetwarzały dane osobowe poza teren EOG, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń lub ich kopię, prosimy o kontakt z Instytutem.

Wyjątek od powyższej zasady stanowią przypadki zamieszczania filmików i materiałów dotyczących Ciebie lub z Twoim udziałem a promujących działalność naszej firmy w mediach społecznościowych, na których posiadamy profil, np. na Facebook, YouTube. W takim przypadku przekazanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe są przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli określone przepisy wymagają, abyśmy przechowywali pewne dane przez określony czas, wówczas będziemy je przechowywać przez ten konkretny czas. Jeżeli dane były niezbędne do wykonania umowy, wówczas dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu, jeżeli skutki z niej wynikające w dalszym ciągu obowiązują. Gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie, dane będziemy przetwarzać do czasu, kiedy wycofasz tą zgodę, chyba że uprzednio cel ten zostanie osiągnięty.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Podejmiemy uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Wdrożyliśmy w naszej firmie określone środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanym przez nas danym.

Linki do stron internetowych podmiotów trzecich

Na naszych stronach internetowych mogą być zamieszczone linki do stron internetowych podmiotów trzecich, np. innych usługodawców, partnerów biznesowych, po kliknięciu, w które zostaniesz do nich przekierowany. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy np. klikasz w udostępnione Ci linki do naszych katalogów usług, ofert – korzystamy z zewnętrznego dostawcy, za pośrednictwem którego wyświetlanie takich materiałów jest możliwe. Prosimy pamiętać, że podmioty te mogą stosować inne zasady ochrony danych niż my. Ta Polityka prywatności nie ma zastosowania do tych stron podmiotów zewnętrznych. Pamiętaj jednak, że w naszej działalności przywiązujemy dużą wagę do tego, by współpracować z podmiotami, które tak samo jak my, przywiązują wagę do ochrony danych.

Pliki cookie i zarządzanie nimi

Na naszych Stronach używamy plików cookie i podobnych technologii. Aby Ci pomóc w zarządzaniu plikami cookie, które mają być instalowane na Twoim urządzeniu, zainstalowaliśmy specjalne mechanizmy, które Ci w tym pomogą.

Poniżej znajdziesz informacji o tym, czym są pliki cookie i jakich plików używamy w naszym Serwisie.

Plik cookie to mały plik, który jest pobierany na urządzenie użytkownika po wejściu na konkretną stronę internetową. Zawierają one informację o użytkowniku, jego wizycie na stronie internetowej. Pliki cookie są powszechnie wykorzystywane do funkcjonowania stron internetowych, rozróżniania użytkowników oraz poznawania sposobu interakcji użytkowników z witrynami. Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie.

Aby zarządzać plikami cookie, a w szczególności decydować o tym, by nie były instalowane na urządzeniu, którego wykorzystują Państwo do przeglądania i korzystania z naszych stron internetowych należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie były one akceptowane. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób blokować pliki cookie znają Państwo pod adresem http://www.allaboutcookies.org

Prosimy pamiętaj, że całkowite zablokowanie plików cookie może spowodować, że strona internetowa może działać nieprawidłowo lub w ogóle nie działać.

Aktualizacja postanowień Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować postanowienia niniejszej Polityki prywatności, o czym będziemy informować na naszych stronach internetowych.

Niniejsza Polityka prywatności w brzmieniu, jak powyżej, obowiązuje od dnia 30.08.2023 r.