Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w kursach online organizowanych przez Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, adres e-mail: instytut@mukoid.com pod zbiorczą nazwą „Studia coachingu online Mukoid”.

Sekcja 1
Organizacja i postanowienia ogólne

1. Organizatorem i właścicielem kursów „Studia coachingu online Mukoid”, opisanych na stronie https://mukoid.com/ jest Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, NIP 6771046434 /dalej zwany ‘Organizator’.

2. Opis Pełnego akredytowanego przez ICF na Poziomie 2 Kursu coachingu „Mukoid Pro Coaching Studies Level 2” wraz z wymiarem godzin i harmonogramem znajduje się na stronie: https://mukoid.com/kurs-pelny-level-2-poziom-pcc/

3. Opis skróconego programu, będącego częścią Kursu Pełnego – odpowiadającego kryteriom kursu na Poziomie 1 – wraz z wymiarem godzin i harmonogramem znajduje się na stronie: https://mukoid.com/kurs-podstawowy-level-1-poziom-acc/

4. Opis uzupełniającego programu, będącego częścią Kursu Pełnego – przeznaczonego dla osób, które uprzednio ukończyły kurs na poziomie ACSTH lub otrzymały akredytację ACC, a chcą przygotować się do akredytacji PCC – wraz z wymiarem godzin i harmonogramem znajduje się na stronie: https://mukoid.com/kurs-uzupelniajacy-do-level-2-poziom-pcc/

5. Opis Kursu „Praktyczne Studia Coachingowego Stylu Zarządzania” wraz z wymiarem godzin i harmonogramem znajduje się na stronie: https://mukoid.com/praktyczne-studia-coachingowego-stylu-zarzadzania/

6. Organizator może udostępniać dodatkowe moduły szkoleniowe, wchodzące lub niewchodzące w program akredytowany przez ICF. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

7. Warunkiem zaliczenia programu studiów kursu Pełnego i otrzymania certyfikatu akredytowanego kursu Level 2 uprawniającego do aplikacji o akredytację ICF jest uczestnictwo w pełnym wymiarze godzin zamieszczonym w punkcie 3 lub w punkcie 5; zdanie egzaminu końcowego oraz realizacja pracy własnej wskazanej w Materiałach dydaktycznych.

8. W przypadku uczestnictwa w mniejszej liczbie godzin niż wskazane w punkcie 4 lub 6 lub niedopełnienia innych warunków (egzamin, praca własna), uczestnik może otrzymać certyfikat Instytutu Mukoid potwierdzający uczestnictwo odpowiednio w kursie podstawowym lub uzupełniającym, uprawniające do aplikowania o akredytację ścieżką Portfolio.

9. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi niemożność uczestnictwa w zajęciach w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie później niż na 24 godziny przed. W przypadku tak zgłoszonej nieobecności, spowodowanej chorobą lub innymi ważnymi powodami, Organizator zobowiązuje się zaproponować Uczestnikowi najlepszą dostępną formę uzupełnienia wiedzy w ramach ceny kursu. W przypadku nieskorzystania z tej propozycji oraz w przypadku nieobecności, która nie zostanie zgłoszona na co najmniej 24 godziny przed zajęciami, Uczestnik będzie mógł wystąpić o odpłatne umożliwienie jej nadrobienia – ta restrykcja nie dotyczy przypadków losowych, które są rozpatrywane indywidualnie.

10. Wszystkie zajęcia prowadzone są zdalnie, lecz w sposób synchroniczny (tj. zapewniający kontakt dydaktyczny przy jednoczesnej obecności uczestnika i osoby prowadzącej) poprzez technologię platformy Zoom lub analogiczną, a materiały dydaktyczne do pracy własnej (tzw. „Materiały”) udostępniane są uczestnikom poprzez dostęp do specjalnej witryny Instytutu Mukoid.

11. Organizator dostarcza uczestnikom dostęp do obu technologii na czas trwania kursu.

12. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z instrukcją korzystania z technologii online (tzw. „Instrukcja”), że jest ona dla niego zrozumiała oraz że dysponuje opisanym w niej sprzętem umożliwiającym uczestnictwo w kursie.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przekazie wynikające z niedopełnienia przez Uczestnika postanowień punktu 12.

Sekcja 2
Dane osobowe

14. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych wymienionych w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu i dostępna jest pod adresem: https://mukoid.com/polityka-prywatnosci/.

Sekcja 3
Zasady uczestnictwa w kursach, rezygnacji i restrykcji

15. Warunkiem uczestnictwa w Studiach Coachingu Mukoid online jest przejście procesu rekrutacji, który odbywa się w oparciu o formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie https://mukoid.com/, wypełnienie ankiety informacyjnej, rozmowę telefoniczną oraz wniesienie odpowiedniej opłaty (ceny studiów lub uzgodnionej wysokości zaliczki).

16. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych – o kolejności przyjęcia na studia decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora.

17. Organizator może ograniczyć liczbę przyjęć na daną edycję studiów ze względu na dbałość o jakości nauczania. Organizator zaproponuje w takim przypadku zapis na listę rezerwową lub uczestnictwo w kolejnym analogicznym kursie.

18. Umowa z Uczestnikiem może być zawarta w siedzibie Organizatora lub poza jego lokalem oraz na odległość w postaci elektronicznej lub innej formie. Dopuszczalną domyślną formą zawarcia Umowy szkoleniowej jest opłacenie przez Uczestnika zaliczki lub wpłaty za kurs, co równa się wyrażeniu zgody na warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego szkolenia w przypadku nie zebrania grupy 6 uczestników. O odwołaniu szkolenia Organizator ma obowiązek poinformować uczestników najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, drogą elektroniczną na wskazany w ankiecie adres email. Organizator zobowiązuje się również do zwrotu wpłaconej przez Uczestnika kwoty z tytułu zakupu udziału w szkoleniu w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia o odwołaniu szkolenia. Możliwość przesunięcia środków na Edycje w innym terminie będzie uzgadniana indywidualnie z zainteresowanym takim rozwiązaniem Uczestnikiem.

20. Ustala się następujące warunki ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w studiach po dokonaniu wpłaty ceny studiów:
– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć, zwrot 100% wpłaconej kwoty.
– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 3 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, zwrot 50% wpłaconej kwoty.
– nie przewidujemy rezygnacji w terminie późniejszym, za wyjątkiem ważnych zdarzeń losowych. Takie przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.
– uczestnik może wnioskować o przeksięgowanie wpłaconej kwoty na poczet innej edycji studiów lub uczestnictwa innej osoby w danej edycji studiów.

21. Absolwenci studiów Kursu Pełnego Poziom 2 otrzymują certyfikat Instytutu Mukoid w języku polskim oraz angielskim. Certyfikat sygnowany jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym i stanowi potwierdzenie nabycia umiejętności coachingowych na poziomie 2, uczestnictwo w procesie mentor coachingu zgodnie z wymaganiami ICF oraz zdanie egzaminu zawodowego, który jest integralnym elementem tych studiów. Certyfikat ten uprawnia do aplikowania o akredytację ACC lub PCC ścieżką level 2.

22. Osoby, które nie spełnią warunków zaliczenia programu studiów mogą otrzymać certyfikat po uzupełnieniu zaległości. Warunki uzupełnienia nieobecności na zajęciach zostały przedstawione w punkcie 9. W przypadku niezdania tj. negatywnej oceny egzaminu końcowego, uczestnik ma prawo do 1 bezpłatnego ponownego podejścia do egzaminu w terminie ustalonym wspólnie z Dyrekcją Organizatora.

23. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego “logowania się” na platformie szkoleniowej w terminach zajęć wyznaczonych i podanych do wiadomości przez Organizatora.

24. Uczestnik zobowiązuje się do wyłączenia lub wyciszenia telefonu oraz innych urządzeń podczas zajęć.

25. Uczestnik kursu korzystający z dofinansowania (bony szkoleniowe) zobowiązuje się do uczestniczenia w minimum 80% zajęć zaplanowanych w programie kursu. W przypadku uczestniczenia w mniejszej ilości zajęć i/lub rezygnacji, organizator będzie wymagać pokrycia pełnych kosztów obejmujących okres uczestnictwa w kursie.

26. Zajęcia mogą być nagrywane przez Organizatora (z wyłączeniem interakcji pomiędzy samymi uczestnikami) i używane do jego potrzeb w celach dokumentacyjnych, badawczych oraz rozwojowych, dla potrzeb doskonalenia jakości świadczonych usług szkoleniowych.
Nagrania sesji egzaminacyjnych przechowywane są anonimowo dla potrzeb ewentualnego audytu ze strony ICF jako instytucji akredytującej.

27. Nagrywanie usług a także kontrolny monitoring ze strony Operatorów Regionalnych poprzez wyrywkowy dostęp do usługi stanowi realizację wymogu PARP dla osób korzystających z dofinansowania do usług szkoleniowych.

28. Uczestnik może nagrywać interakcje pomiędzy samymi tylko uczestnikami (sesje coachingowe bez aktywnego udziału instruktorów) odbywające się w czasie zajęć lub pomiędzy nimi wyłącznie za zgodą wszystkich osób w nich uczestniczących. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego rodzaju nagrań przez uczestników.

29. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do treści i materiałów otrzymanych podczas Studiów. Wszystkie materiały (teksty, prezentacje, nagrania audio i wideo, rysunki, grafiki, scenariusze ćwiczeń itp.), a także nagrania zajęć, a w szczególności sesji coachingowych objęte są prawem autorskim i ich powielanie lub udostępnianie bez formalnej pisemnej zgody właściciela praw podlegają sankcjom karnym. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie w trakcie trwania kursu takich warunków, aby powyższe materiały oraz przebieg i treść szkolenia nie był w żaden sposób dostępny dla jakichkolwiek osób postronnych.

30. Naruszenie przez Uczestnika postanowień punktu 29 skutkuje natychmiastowym skreśleniem go z listy studentów oraz sądowym wnioskiem o odszkodowanie w wysokości kosztów organizacji programu studiów i opracowania materiałów.

31. Inne poważne naruszenie przez Uczestnika kursu postanowień tego Regulaminu lub Polityki Różnorodności i Niedyskryminacji zamieszczonej poniżej może skutkować złożeniem zawiadomienia do International Coach Federation jako instytucji akredytującej coachów oraz usunięciem z listy uczestników kursu.

32. Organizator zobowiązuje się dostarczać Uczestnikom kursów usług szkoleniowych, wiedzy i umiejętności na poziomie zgodnym z najwyższymi standardami ICF, działając zgodnie ze swoimi wartościami, to jest: profesjonalnie, praktycznie, etycznie i przyjaźnie. Oznacza to między innymi respektowanie Kodeksu Etyki ICF, Kodeksu Postępowania Akredytowanej Szkoły ICF, a w szczególności zasady integralności oraz przejrzystości postępowania w stosunku do swoich interesariuszy.

33. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń co świadczonych usług szkoleniowych Uczestnikowi przysługuje pisemne prawo do odwołania się do Organizatora. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju, 31-316 Kraków, ul. Pużaka 3, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: instytut@mukoid.com lub doręczona osobiście do biura firmy. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. prawach konsumenta Dz. U. z 2017 r. poz. 683. Organizator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie, regulaminie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

34. Uczestnik ma także prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń do International Coach Federation jako instytucji akredytującej kursy prowadzone przez Organizatora https://form.jotform.com/ICFforms/ICFCTComplaint.

35. Wszelkie wynikłe spory między Organizatorem a Uczestnikiem związane z wykonaniem postanowień niniejszych Ogólnych warunków, Strony zobowiązują się rozpatrzyć w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

36. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka Różnorodności i Niedyskryminacji

Instytut Mukoid szanuje oraz promuje Różnorodność, Równość, Włączenie i Sprawiedliwość

Różnorodność: Rozpoznajemy indywidualne różnice między ludźmi, w tym m.in. związane z językiem, pochodzeniem, kulturą, fizycznością, tożsamością płciową, wiekiem, religią, przekonaniami politycznymi, statusem społecznym i in. oraz wyrażamy i wspieramy zrozumienie i empatię dla wszelkiej odmienności oraz prawa do jej respektowania.

Równość: Budujemy społeczność i edukację opartą na równych prawach dla każdego, zapewniając uczestnikom naszych szkoleń równe szanse na sukces i równy dostęp do wszelkich usług i zasobów.

Włączenie: W społeczności Instytutu Mukoid każdy uczestnik jest szanowany, doceniany i znajduje warunki, w których może wzrastać i rozwijać swoje talenty w przyjaznym i wspierającym środowisku.

Sprawiedliwość: Uznajemy i aktywnie realizujemy prawo równego dostępu wszystkich grup społecznych i etnicznych do edukacji oraz wszelkich zasobów materialnych i niematerialnych. Przeciwstawiamy się nierównościom społecznym, kulturowym i ekonomicznym.